Sujet 2020

D‘Fasnacht chonnt nöcher & d‘Vorfreud esch scho gross,
chaschs chum erwarte, es goht äntlech los!💕 Lang möimer nömme warte,
i 7 Täg duet d‘Fasnacht starte! 😍

De duets wonder näh, was s‘Läckerli Sujet esch? Höt legge mer d‘Charte för de ufe Tesch!

Ade Fasnacht 2020 sei mer aus Räubertöchter derbi
ond freue eus wenn ou besch
met vo der Partie/Party!